د نوي ERP مقرراتو روزنه

زموږ شرکت په لومړیو څو میاشتو کې د نوي ERP مقرراتو په اړه روزنې ترسره کړې ترڅو د نوي ERP مقرراتو په اړه نور معلومات زده کړي.